Szukasz informacji na temat przechowywanie dokumentów księgowych

2019-07-20

Takie przechowywanie dokumentów księgowych wymaga pewnych przygotowań. W przepisach dotyczących ochrony danych osobowych nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe. Nasza firma zapewnia profesjonalne przechowywanie dokumentów księgowych online. Większość dokumentów przechowuje się co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. Szukasz informacji na temat przechowywanie dokumentów http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html księgowych? Dlatego też właściwe przechowywanie dokumentów księgowych jest tak ważne. W naszym programie możliwe jest właściwe przechowywanie dokumentów księgowych. Samo korzystanie z archiwum jest niezwykle proste, a sposób na trzymanie dokumentów dostosowany do nowoczesnej technologii cyfrowej. Po upływie wymaganego terminu przechowywania dokumentów dany dokument możne zostać zniszczony. Przechowywanie dokumentów to jeden z najbardziej problematycznych obowiązków wymaganych przez prawo. Nie należy również zostawiać dokumentów i nośników w łatwo dostępnych miejscach,. Dzięki różnorodności naszych usług przeprowadzą Państwo skanowanie, przechowywanie i niszczenie dokumentów w ramach jednej firmy. Należy wówczas sporządzić protokół likwidacji zawierający szczegółowy opis niszczonych dokumentów wraz z podpisami likwidatorów. Okresy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów zależą od ich kategorii. Roczne zbiory dowodów księgowych oraz dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się poprzez nazwy ich rodzaju, symbolem końcowych lat oraz końcowym numerem w danym zbiorze. Przechowywanie dokumentacji to przede wszystkim ochrona danych - bezpieczeństwo dokumentów uzyskuje w tym procesie najwyższy priorytet. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji powinno być tak zorganizowane, aby w czasie kontroli skarbowej, kontroler miał łatwy dostęp do niej. Co najmniej pięcioletni okres przechowywania obowiązuje w stosunku do ksiąg rachunkowych, dokumentów inwentaryzacyjnych. Nie powinniśmy wobec tego wyrzucać tych dokumentów i powinniśmy dobrze je zabezpieczyć. Z kolei w sytuacji, gdy niezbędne jest przechowywanie i archiwizacja dokumentów firmowych na terenie siedziby klienta, podzielimy się wiedzą fachową i wdrożymy standardowe procesy pracy (np. Zajmujemy się skanowaniem, przechowywaniem i archiwizacją dokumentów niezależnie od ich rodzaju. Z kolei mówi o tym, że płatnik ma obowiązek przechowywać przez 5 lat kopie deklaracji rozliczeniowych, miesięcznych raportów imiennych oraz innych dokumentów korygujących. Dzięki takiemu systemowemu rozwiązaniu możliwe stanie się śledzenie ruchów poszczególnych dokumentów z gwarancją pełnej przejrzystości wykonywanych działań. Należy też zachować kopię rocznej deklaracji podatkowej i dołączyć je do dokumentów księgowych dla danego roku podatkowego. Oferujemy możliwość przechowywania i archiwizowania w trakcie danego roku podatkowego dokumentów księgowych podatnika w siedzibie biura rachunkowego. Prawną konieczność przechowywania dokumentów nie musi zamieniać siedziby firmy w gigantyczne archiwum pełne teczek i materiałów księgowych.